Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för beställning av tjänster/kurser av Education Geeks AB, 559121-4985, Duffelvägen 4, 19638 , Kungsängen, Sverige (”Educations Geeks AB”).

Genom att beställa en tjänst/kurs som tillhandahålls av Education GeeksAB) eller genom att anmäla sig till Education Geeks AB e-postutskick anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser (nedan Villkoren). Education Geeks AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren utan föregående avisering.

1. Inledning
Education Geeks AB tillhandahåller kurser i att starta eget online företag (nedan Tjänsten) och förmedlas till betalande kund (nedan Kunden).

2. Beställning
Innan en beställning görs skall Villkoren läsas igenom noggrant. Såvida ej annat uttryckligen angivits skall avtal anses ha ingåtts mellan Kunden och Education Geeks AB när genomförd beställning gjorts. Efter genomförd beställning skickar Education Geeks AB ett e-postmeddelande till den e-postadress som Kunden har lämnat i samband med beställningen. Kunden ansvarar för att lämna korrekt e-postadress.

3. Betalning
Betalning av de tjänster som tillhandahålls av Education Geeks AB sker via kortbetalning.

Betalning av Tjänster hanteras av Education Geeks AB.

Pris (Inklusive moms)
30 000 SEK för kursmaterial & färdiga mallar (digitalt innehåll)
30 000 SEK för live coaching & community (digital tjänst)

Totalt 60 000 SEK 

4. Ångerrätt
Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som privatkund möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (Ångerfristen). För att nyttja ångerrätten ska du meddela detta till Education Geeks AB via e-post till support@philipisberg.se under Ångerfristen. Det åligger Kunden att visa på att ångerrätten skett inom Ångerfristen. 

Observera dock att  genom att acceptera dessa villkor godkänner du att du får tillgång till digitalt innehåll i form av timtals med inspelat kursmaterial samt färdiga mallar för juridik och administration. Därför avstår du uttryckligen från din ångerrätt för (digitalt innehåll) från det ögonblick du får tillgång till ditt digitala innehåll enligt lagen (2005:59) 2 kap. 10 §. Fram till dess att du får tillgång till (digitalt innehåll) har du ångerrätt enligt de allmänna reglerna i konsumentavtalslagen.


5. Rättigheter
Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Education Geeks AB produkter och tjänster tillkommer Education Geeks AB. Innehåll i det utbildningsmaterial som tillhandahålls av Education Geeks AB är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftliga medgivande från Education Geeks AB. Digital utbildning och tillhörande utbildningsmaterial får inte göras tillgängligt eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift. Kunden får en i tid begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda beställd utbildning och för internt bruk.

Du godkänner härmed att Education Geeks AB får använda dina resultat som du får av våra kurser som marknadsföring på sociala medier, internet, PR. 

Du godkänner att äganderätten till allt material och information som tillhandahålls av Education Geeks AB är konfidentiell och utgör Education Geeks AB egendom. All upphovsrätt liksom annan immateriell rätt tillhör enbart och uteslutande Education Geeks AB egendom. Sådant material och information får endast användas av Studenten efter godkännande av Education Geeks AB.

6. Force majeure
Education Geeks AB förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som denne inte råder över, såsom blixt, eldsvåda, krig och myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt vite, skadestånd och andra påföljder. Education Geeks AB ansvarar inte för försenad leverans eller kursdeltagares kostnader som uppkommit på grund av ovan nämnda omständigheter som ligger utanför Education Geeks AB kontroll.

7. Reservationer
Innehållet i utbildningarna, det material samt den information som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information och Education Geeks AB garanterar inte att Kunden uppnår något specifikt resultat.

Education Geeks AB friskriver sig, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för direkt och/eller indirekt uppkommen skada som uppstår för Kunden och/eller tredje man i samband med användandet av Tjänsten. Innehållet i utbildningarna samt information och tips som Kunden får av Education Geeks AB är endast ämnat att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Kunden ansvarar för att rådgöra med läkare innan något beslut fattas baserat på utbildningsmaterial, tips och/eller information som Kunden fått av Education Geeks AB för att undersöka eventuella hälsoeffekter. Education Geeks AB ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

Education Geeks AB förbehåller sig rätten att vid sjukdom, bortgång eller annat förhinder ställa in eventuella kurstillfällen utan att bli återbetalningsskyldig gentemot kursdeltagare. Education Geeks AB förbehåller sig även rätten att genomföra ändringar vad gäller exempelvis priser, tider, kursinnehåll och tryckfel i skriftliga dokument eller på Education Geeks AB

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte Kundens rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Education Geeks AB reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor eller på något vis missbrukar användandet av Tjänsten. En sådan uppsägning sker omedelbart och Kunden meddelas via e-post.

8. Personuppgifter
När du genomför en anmälan till kurs eller e-postutskick hos Education Geeks AB uppger du dina personuppgifter. I samband med din anmälan och samtyckt till vår integritetspolicy godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet (Education Geeks AB privacy villkor). Education Geeks AB kommer att behandla Kunders personuppgifter, såsom namn, personnummer, adresser och telefonnummer, genom att uppgifterna registreras i Education Geeks AB kundregister i syfte att bland annat kunna kommunicera med Kunder kring utbildningen samt erbjudanden och relevant information om de tjänster som Education Geeks AB erbjuder. Education Geeks AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling av personuppgifter. För kunder som anmält sig till en kurs hos Education Geeks AB sparas personuppgifter i upp till tre (3) år efter kursslut om det inte längre finns tillräckliga skäl enligt lag att spara uppgifterna under en längre tid. För kunder som anmält sig till prenumeration på Education Geeks AB e-postutskick sparas uppgifterna till dess att kunden avregistrerat sig från dessa utskick. Du har enligt Dataskyddsförordningen (The GeneralData Protection Regulation) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i sådant fall via e-post på support@philipisberg.se. Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen. För vidare information, se vår integritetspolicy).

9. Cookies
Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats www.philipisberg.se. Om du besöker http://www.philipisberg.se behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar, plattform samt data som är användargenererad (såsom besöks- och klickhistorik).

Varför vi använder cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Education Geeks AB webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. De cookies vi använder förbättrar normalt sett den webbplats och de tjänster vi erbjuder. En del av våra tjänster behöver cookies för att fungera som de ska, samtidigt som andra förbättrar din upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Vi använder cookies för att samla övergripande analytisk information rörande din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Hur kan du kontrollera Education Geeks AB användande av cookies?

Den webbläsare, alternativt den enhet som du använder tillåter dig ofta att styra överinställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Navigera dig till din webbläsares eller din enhets inställningar för att ta reda på hur du kan justera dina inställningar för cookies. Du kan exempelvis välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera de cookies som sparats när du stänger ner din webbläsare eller enhet. Vänligen notera att en del av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du skulle välja att blockera eller radera cookies, såsom att viss information på webbplatsen blir otillgänglig eller att information laddas långsammare. Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post iSverige. Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida:http://www.pts.se/.

10. Tvist
Tvister angående tolkning eller tillämpning av Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk allmän domstol. Rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren bestäms av svensk lag. I händelse av en tvist mellan Kunden och Education Geeks AB ska en sådan tvist ska lösas genom direkt kommunikation mellan Kunden och Education Geeks AB. Genom att godkänna Villkoren samtycker Kunden till att inte kommer att delta i någon form av aktivitet eller kommunikation med en tredje part, offentlig eller privat, som kommer att leda till allmän svärtning av företaget.

11. Kontakta oss
Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor eller funderingar relaterade till Tjänsterna eller Villkoren per e-post till: support@philipisberg.se